Minden 25 000 forint feletti vásárlás esetén átvállaljuk a szállítási díjat!*

* Packeta, DPD, Foxpost és GLS futárszolgálattal, online bankkártyás fizetés, illetve átutalással történő fizetés esetén!

Telefonszámunk (hétfő - péntek: 8:00 - 16:30): +36205515103

E-mail címünk: rendeles@slubanepitojatek.hu

Hírek

2023.09.01

2023 szeptemberi nyereményjáték szabályzata

2023 szeptemberi nyereményjáték szabályzata

 

Csányi Viktor E.V. (6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 189.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

1. A játék időtartama

A nyereményjátékban részt venni 2023.09.01. 00:00 – 2023.09.30. 23:59 -ig lehetséges. A sorsolásra legkésőbb 2023.10.07-ig kerül sor.

2. A játék menete

A Nyereményjáték a Sluban építőjáték webáruházában (https://slubanepitojatek.hu) zajlik.

Nyereményjátékban részt vevő termékek: bármelyik termék, amely a https://slubanepitojatek.hu oldalon fent van és onnan megrendelik.

A nyereményjátékban automatikusan mindenki részt vesz, aki a Nyereményjáték időtartalmán belül bármekkora összegben a webáruházban vásárol és megfelel a 3. pontban leírt feltételeknek.

Amennyiben nem kíván részt venni a nyereményjátékban, azt legkésőbb 2023.08.30 -ig kérjük jelezze az rendeles@slubanepitojatek.hu email címen.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után 1db Wange kamion építőjáték készletet sorsol ki a résztvevők között.

A nyereménnyel kapcsolatos rendelkezések:

- más személyre át nem ruházható,

- más termékre nem cserélhető,

- készpénre nem váltható,

- elállási jog nem érvényesíthető.

A nyertes véletlenszerű sorsolással kerül kiválasztásra a vásárláskor kapott számla sorszáma alapján és a sorsolástól számított 24 órán belül értesítjük az általa megadott elérhetőségek egyikén. Aki több alkalommal vásárol, valamennyi rendelés számlájának sorszámával külön-külön vesz részt a sorsoláson.

Az értesítést követően a nyertesnek 5 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. Amennyiben ez nem történik meg akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére.

 

3. Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és bármekkora összegben vásárol a Nyereményjáték időtartalmában a https://slubanepitojatek.hu webáruházban.

Kizárás a Nyereményjátékból
A Nyereményjátékból kizárható:
– aki a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi;
– aki visszaélésszerűen alkalmazza a jelen szabályzatban foglaltakat;
– aki a Nyereményjátékban résztvevő termékeket a Nyereményjáték időtartama alatt bármilyen módon visszajuttatja a vásárlás helyére, és visszaváltja azt (ez alól kivételt képez a Szervező által esetlegesen elrendelt termékvisszahívás esete, illetve garanciális ügyintézés)
-nem teljesült rendeléseket nem tudunk elfogadni.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói.

Szervező jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy az adott játékos magatartása szabályellenesen hátrányos-e a többi játékosra nézve, és amennyiben ezt beigazoltnak látja, úgy indoklás nélkül jogosult kizárni a játékból.

 

4. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

5. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 

6. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám és/vagy e-mal cím.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Csányi Viktor E.V. mint adatkezelő az Ön nevét és személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, elérhetőségek.

Adatkezelés jogalapja: A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A nyertes nevét a szervező a facebook oldalán közzé teszi.

A nyereményjátékban való részvétel jelen játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

 

Hódmezővásárhely, 2023. szeptember 1.

 

Vissza